PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    23. 11. 2023

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) - denní forma

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách, školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče. Absolvent se dále uplatní jako pedagogo volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Praktická sestra (kód 53-41-M/03)

Absolvent čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou se uplatní zejména v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvent je připraven na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře provádět bez odborného dohledu jednoduché výkony zdravotní péče, např. odebírání kapilární a žilní krve, ošetřování nekomplikovaných chronických ran. Dále pod odborným dohledem nebo přímým vedením poskytovat specializovanou nebo vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči. Praktická sestra se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.
Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření.

Pedagogické lyceum (kód 78-42-M/03)

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou je určeno zájemcům o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, rozšířené studium cizích jazyků. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům všeobecného středoškolského vzdělání. Tento základ je rozšířen o výchovy, studium českého a cizích jazyků, nebo humanitních oborů. Nedílnou součástí jsou i základy odborného pedagogického vzdělávání. Tento obor je určen budoucím zájemcům o vysokoškolské studium na pedagogických nebo filozofických fakultách. Absolventi se mohou také uplatnit jako kvalifikovaní pedagogové volného času nebo asistenti pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb.

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) - DÁLKOVÁ/ZKRÁCENÁ FORMA

Tříleté zkrácené studium připravuje absolventy SŠ pro profesi učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách, školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče. Absolvent se dále uplatní jako pedagogo volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Ukázky kritérií přijetí pro šk.rok 2023/2024 k nahlédnutí zde. Kritéria pro šk.rok 2024/2025 budou zveřejněna v lednu 2024.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292