O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

OBORY

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    30. 06. 2021

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01)

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Obor Pedagogické lyceum (kód 78-42-M/03)

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou je určeno zájemcům o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, rozšířené studium cizích jazyků. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům všeobecného středoškolského vzdělání. Tento základ je rozšířen o výchovy, studium českého a cizích jazyků, nebo humanitních oborů. Nedílnou součástí jsou i základy odborného pedagogického vzdělávání. Tento obor je určen budoucím zájemcům o vysokoškolské studium na pedagogických nebo filozofických fakultách. Absolventi se mohou také uplatnit jako kvalifikovaní pedagogové volného času nebo asistenti pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb.

Obor Praktická sestra (kód 53-41-M/03)

Absolvent čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou se uplatní zejména v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvent je připraven na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře provádět bez odborného dohledu jednoduché výkony zdravotní péče, např. odebírání kapilární a žilní krve, ošetřování nekomplikovaných chronických ran. Dále pod odborným dohledem nebo přímým vedením poskytovat specializovanou nebo vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči. Praktická sestra se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.
Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292