O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

naposledy upravil Marie Lhoťanová    |    28. 07. 2023
V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice") zavedla Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém jako soubor postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Příslušná osoba ke komunikaci: Ing. Marie Lhoťanová

1. Obsahem oznámení je zejména:
 1. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.
2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 1. ústně v budově Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvkové organizace na adrese Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;
 2. písemně na sekretariátu Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvkové organizace. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 3. telefonicky na telefonní lince: 554 637 460, provozní doba telefonní linky: pondělí – čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin, pátek od 7:00 do 12:00 hodin.
 4. elektronicky na e-mailové adrese vos@spgs-szs.cz.
Vnitřní oznamovací systém je u Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvkové organizace zaveden od 1. 8. 2023.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Oznámení je možno učinit také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (právo prvotní volby) - více na https://oznamovatel.justice.cz/
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292