O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    22. 08. 2019


Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

                                          

Realizátor: Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

11 partnerů s finanční účastí:

Město KRNOV

Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Armáda spásy v České republice, z. s.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Slezská diakonie

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Anotace projektu:

Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality.

Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti.

 Popis klíčové aktivity: Prevence školní neúspěšnosti

Cílem aktivity č. 3 je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (dále jen ze znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.
Aktivita č. 3 je rozdělena do dvou tematických bloků z nichž jsme si vybrali následující podaktivity.
V rámci tematického bloku I.: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání:

3. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,

3. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v 
        učení,

3. 5. Kroužky ve školách, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a
        personálních kompetencí a
občanských kompetencí,

3. 7. Kariérové poradenství - motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolaní s
        možností
uplatnění.

a v rámci tematického blok II.: Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a
zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání:

3. 8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
        odlišného prostředí o
důležitosti vzdělání,

3. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání,

3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními
          službami,

3. 11. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli
          směrem k dalším
subjektům vzdělávání v komunitě

3. 13. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo
          pedagogickým/nepedagogickým
pracovníkům,

3. 15. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole,

3. 16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na
          vzdělávání dětí a žáků s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292