O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁNÍ V KRNOVĚ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    01. 09. 2016

Dne 1. července 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově. Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Stručná informace o projektu

Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou - Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání, prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzívního vzdělávání.

Doba realizace projektu

Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Číslo projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170

Organizace zapojené do realizace projektu

Realizátorem projektu je organizace REINTEGRA.
Partnery projektu s finanční účastí jsou:
  Město KRNOV
  Mateřská škola Slunečnice, Krnov
  Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2
  Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4
  Základní škola Krnov, Žižkova 3
  Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17
  Armáda spásy
  EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
  Slezská diakonie
  Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

Aktivity projektu

1.    Předškolní vzdělávání

V průběhu realizace této klíčové aktivity budou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.
Konkrétní činnosti této aktivity:
-    zajištění provozu předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole,
-    činnosti zaměřené na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí,
-    vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi,
-    poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání s organizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb,
-    spolupráce předškolního Centra s partnerskou mateřskou školou Slunečnice a ostatními mateřskými školami v Krnově v oblasti výměny praktických zkušeností práce s cílovou skupinou,
-    pravidelná setkávání účastníků platformy I. pro téma Předškolní vzdělávání.

2.    Prevence školního neúspěchu

V průběhu této klíčové aktivity budou realizovány programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání.
Konkrétní činnosti této aktivity:
-    činnosti zaměřené na doučování dětí v rodinách a neformálních klubech (doučovací kluby NNO, doučovací klub na internátě SŠ),
-    volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, gramotnosti a smysluplného využití volného času žáků,
-    činnost tzv. peer tutoringu - starší kamarád/starší žák zajišťuje motivaci a studijní podporu žáka,
-    doučovací kluby na školách (4 ZŠ, 1 SŠ),
-    podpora žáků prostřednictvím školních asistentů,
-    školní poradenská pracoviště personálně zajištěna školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem,
-    pilotní ověření nové pozice koordinátora inkluze ve škole,
-    spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzívního vzdělávání,
-    podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a se zástupci sociálních služeb,
-    workshopy pro rodiče v rozsahu minimálně 1x za školní pololetí po dobu realizace projektu,
-    pravidelná setkávání účastníků platformy II. pro téma Prevence školní neúspěšnosti.

3.    Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Prostřednictvím této aktivity bude zajištěn rozvoj pracovníků ve vzdělávání, konkrétně metodická podpora při práci s heterogenní skupinou.
Konkrétní činnosti této aktivity:
-    zajištění činnosti pedagogického konzultanta v oblasti rozvoje inkluzívního vzdělávání přímo v prostředí školy (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
-    supervize pedagogických pracovníků (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
-    individulní koučing,
-    účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

4.    Řízení projektu

Realizaci a finanční řízení projektu zajišťuje administrativní realizační tým. Odbornou stránku aktivit projektu zajišťuje odborný tým. Pracovníci administrativního týmu jsou kvalifikovaní manažeři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací projektů. Odborný tým tvoří pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se zkušenostmi práce s cílovou skupinou.
Konkrétní činnosti této aktivity:
-    naplnění cílů projektu,
-    projektové řízení (realizace aktivity, harmonogram projektu, zpracování změn projektu a jeho doplnění),
-    finanční řízení projektu,
-    zajištění publicity projektu,
-    sledování správnosti naplňování a vyhodnocování monitorovacích indikátorů projektu,
-    předkládání průběžných zpráv,
-    komunikace s partnery,
-    komunikace s administrátorem apod.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292