O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů

ÚŘEDNÍ DESKA

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    03. 10. 2021

Informace

NÁZEV:
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
ADRESA:
Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
IČ:
00601292
ZŘIZOVATEL:

Organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 
 
ŘEDITEL :
Mgr. Jana Chlebovská

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

Ing. Mikuláš Peths

PRACOVNÍK PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

Ing. Marie Lhoťanová
 
 
TELEFON:
554 637 460, 554 637 461, 554 637 465
E-MAIL PRO ÚŘEDNÍ PODÁNÍ: spsszs@po-msk.cz
maximální velikost zprávy ve formátu  DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO je 20 MB
E-MAIL PRO DOTAZY:
info@spgs-szs.cz
WWW STRÁNKA:
www.spgs-szs.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA: 33pfxf8


Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:
 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle §18,
 • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle §59 a následujících,
 • přestup, změna oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle §66 a 97,
 • opakování ročníku podle §66 odst.7 a §97 odst.8,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle §31,
 • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100.
Podle §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (dle §60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitelky školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl.2 odst. 5 (to je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydáním tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňující zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně), může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti učiní neprodleně, v případě písemné žádosti do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, bude mu poskytnuta.
Ústní žádost (osobně či telefonicky) lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě.
Za písemnou žádost je v souladu s § 13 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, čl. 8 odst.3 považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, faxem, elektronickou poštou, na jiném nosiči dat (disketa) nebo jiným způsobem (kurýrní služby).
 
Písemná žádost musí mít formální náležitosti.
 • adresát žádosti (název školy, jméno ředitele není podmínkou)
 • žadatel (adresa žadatele, elektronická adresa, popřípadě alespoň telefonní číslo)
 • předmět žádosti ( pokud je nesrozumitelný, vyzve ředitel žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení k upřesnění žádosti. žadateli se poskytuje lhůta 30 dnů k doplnění žádosti. Pokud žadatel nedoplní žádost, rozhodne ředitel o jejím odmítnutí)
Pokud je informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti do 3 dnů sdělí žadateli. Zákon nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.
Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
 
Lhůtu poskytnutí informace lze prodloužit nejvýše o 10 dní z následujících důvodů:
 • vyhledání a sběr požadovaných informací je v jiné úřadovně, oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
 • konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Ředitel školy je povinen o prodloužení lhůty a o jeho důvodech prokazatelně žadatele informovat před uplynutím řádné 15 denní lhůty.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Zásady vztahů kraje k příspěvkových organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem
Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy v úředních hodinách.

Hrazení nákladů

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním a pořizováním kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Škola podmiňuje vydání informací zaplacením nákladů. Žadatel je povinen uhradit náklady na pořízení kopií poskytnutých dokumentů podle sazebníku úhrad. V případě zasílaní požadovaných informací poštou je povinen uhradit i poštovné podle platných tarifů České pošty.
Žadatel může úhradu provést osobně v pokladně školy, složenkou na účet školy nebo bankovním převodem. Čísla bankovního účtu školy a variabilní symbol sdělí sekretářka školy.
Pokud žadatel náklady některým z výše uvedených způsobů neuhradí, nebudou mu informace předány.

Příloha č.1 - Sazebník úhrad za poskytování informací

1.
Osobní náklady za
 
 
vyhledávání a vyhotovování druhopisu a opisu podle originálu
100,- Kč
 
vyhledávání a vyhotovování kopií
50,- Kč
2.
Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
 
 
formát A4 jednostranný
2,- Kč
 
formát A4 oboustranný
4,- Kč
3.
Kopírování na magnetické nosiče
 
 
nenahraná disketa 3,5"
10,- Kč
 
nenahrané CD
20,- Kč
4.
Informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydané školou
 
 
hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku
 
5.
Za odeslání informace
 
 
poštovné a jiné poplatky dle platného poštovního sazebníku
 
Tento sazebník je platný od 1.9.2011
 

Podatelna

a) Úřední hodiny

Pondělí    7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    14:30 - 15:00
Úterý         7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    14:30 - 15:00
Středa      7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    14:30 - 15:00
Čtvrtek      7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    14:30 - 15:00
Pátek        7:00 - 8:00    10:30 - 10:50

b) Adresy pro doručování

    1) Jiráskova 841/1a
         794 01 Krnov

     2) info@spgs-szs.cz

    3) úředního podání - spsszs@po-msk.cz

Pokladna a kancelář výdejny

Úřední hodiny

Pondělí    7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    13:30 - 14:00
Úterý         7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    13:30 - 14:00
Středa      7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    13:30 - 14:00
Čtvrtek      7:00 - 8:00    10:30 - 10:50    13:30 - 14:00
Pátek        7:00 - 8:00    10:30 - 10:50
 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292