O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

ÚŘEDNÍ DESKA

naposledy upravil Marie Lhoťanová    |    08. 08. 2022

Informace

NÁZEV:
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
ADRESA:
Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
IČ:
00601292
RED IZO: 600016099
ZŘIZOVATEL:

Organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 
Moravskoslezský kraj
28. října 117/2771
702 18 Ostrava

   
ŘEDITEL :
Ing. Mikuláš Peths

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

Mgr. Šárka Holečková

PRACOVNÍK PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

Ing. Marie Lhoťanová
 
 
TELEFON:
00420 554 637 460, 00420 554 637 461, 00420 554 637 465
ELEKTRONICKÁ PODATELNA: spsszs@po-msk.cz
maximální velikost zprávy ve formátu  DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO je 20 MB
E-MAIL PRO DOTAZY:
info@spgs-szs.cz
WWW STRÁNKA:
www.spgs-szs.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA: 33pfxf8
ŠKOLA SDRUŽUJE:  
                                          STŘEDNÍ ŠKOLA IZO      000601292
                        ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA IZO      181031973


Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:
  • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle §18,
  • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle §59 a následujících,
  • přestup, změna oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle §66 a 97,
  • opakování ročníku podle §66 odst.7 a §97 odst.8,
  • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle §31,
  • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100.
Podle §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (dle §60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitelky školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Žádost o poskynutí informací

Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat.
Ředitelka školy je oprávněna požadvat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Směrnice o poskytování informací a Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Stížnosti (dle zákona č. 500/2004 sb., správní řád)

Pověřený pracovník školy k přijímání a evidování stížností:
Ing. Marie Lhoťanová, sekretariát školy
Jiráskova 841/1a
794 01 Krnov
tel.: 00420 554 637 460

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz.Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292