O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    30.03.2020

Informace k přijímacím a maturitním zkouškám

Dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn a vstoupil v platnost zákon č. 135/202 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Na nejdůležitější informace vyplývající z tohoto zákona a časová schémata vydaná MŠMT se můžete podívat níže.

Přijímací zkoušky:

 1.     Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách (vyhlášení MŠMT včetně náhradního termínu).

 2.     V platnosti zůstávají

a)     jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,

b)    předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání,

c)     školní přijímací zkouška.


       3.  Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

 4.     Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou (ředitel školy vyhlásí dva termíny pro školní přijímací zkoušku, včetně náhradního termínu). Tato zkouška proběhne před jednotnou přijímací zkouškou.

 5.     Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 6.     Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 7.     Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

 8.     Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Časové schéma:

 

Zdroj: MŠMT

Maturitní zkouška

 1.     Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020 (časové schéma vyhlašuje MŠMT).

2.     Ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

3. Praktická část maturitní zkoušky, didaktické testy i ústní část státní a profilové zkoušky probíhá obvyklým způsobem.

 Časové schéma: