O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    05.09.2016

Letní příměstský tábor 2016 definitivně skončil!

Prožitky ze společně strávených chvil na letním příměstském táboře s názvem Podivuhodná putování III. uplynuly do minulosti a děti (společně s rodiči, instruktory a pedagogy) se k nim mohly vrátit na společném poprázdninovém setkání 26. srpna 2016. Všechny prožily na letním příměstském táboře úžasná dobrodružství, takže setkání bylo radostnější také proto, že se o ně mohly především podělit a vyprávět je ostatním. Táborové aktivity byly specificky zaměřeny na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Cílily na nácvik a konkrétní změny postojů a hodnot dětských účastníků tábora, jejich vnímání osobních vývojových problémů, krizových životních stavů a hledání maximálních možností podpory při zvládání aktuálních problémů. Slovem prožitky by realizační tým za všechny velmi rád zdůraznil především aktivity sportovní, poznávací, zážitkové hry, vzdělávací a welnes aktivity, jejichž výsledky mohou nyní děti uplatňovat při budování svých vztahů k ostatním dětem, k dospělým i ke světu, při ochraně před společensky nežádoucími, v upevňování kompetencí podporujících své zdraví i například zdravý životní styl ve své rodině. Tyto pro život „dobré  zkušenosti“  však děti na táboře nezískaly pouhým prožíváním aktivit, naopak, většina jejich současných nových zkušeností i poznatků pramení ze sociálního sdílení a komunikace, z nácviku konkrétních situací, z přejímání zkušeností druhých a hlavně - z překonávání sebe sama. Nejčastějšími problémy, se kterými se děti dnes setkávají, jsou rodinné problémy, nejčetněji pak rozvodová problematika nebo konflikty mezi rodiči navzájem či mezi rodičem a dítětem. Druhou nejčetnější kategorií krizových situací v životě dětí jsou vztahové problémy, zejména konflikty s kamarády. Třetí oblastí jsou školní problémy ve smyslu špatného prospěchu, konflikty se spolužáky a šikana. Podpořeno bylo celkem 17 dětí, z toho 8 dívek a 9 chlapců. rámci projektu bylo podpořeno 17 krnovských dětí. Novými členy se stali mladší sourozenci účastníků tábora, kteří měli možnost účastnit se vybraných činností.

Koncept preventivního programu LPT byl vytvořen studentkami oboru Pedagogického lycea na SPgŠ a SZŠ v Krnově a studentkami studijního oboru Sociální patologie a prevence na SU v Opavě, ve spolupráci s pedagogy SPgŠ a SZŠ s půlročním předstihem. Také letos byl realizační tým rozšířen aktuálně na každou akci oslovením a výběrem skvělých spolupracovníků z širšího okruhu lidí zapojených do projektu, nebo projevujících zájem o tuto práci. Spolupracovali jsme a poděkování patří Ing. Milanu Košuličovi a p. Blance Drahotušské, zástupcům s.p. Lesy ČR. Projektový realizační tým podpořili zaměstnanci SPgŠ a SZŠ včetně ředitelky školy Mgr. J. Chlebovské, p. V. Odstrčilík, paní vychovatelka ŠD na Žižkově ul. R. Mikošková, p. Bc. Kopečková J., ředitelka MŠ na ul M. Gorkého, paní Václavíková z Minifarmy v Osoblaze, paní Sporková, studentky Dominika Žáková, Karolína Žáková a další přátelé dětí, včetně úžasné podpory a spolupráce jejich rodičů. Všem patří naše upřímné poděkování za jejich významné a vstřícné přispění. Všichni měli během realizace programu zájem udržovat atmosféru důvěry a bezpečí s prostorem pro tvořivé aktivity a předávání takových informací, které jsou spojeny s realitou dětského světa.Letní příměstský tábor byl z rozhodující části financován z prostředků účelových dotací, na základě dotačního programu Podpora prevence kriminality ve městě Krnově pro rok 2016. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Krnov, jehož představitelům tímto vyjadřujeme své upřímné poděkování.

Kamila Haničáková


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292