O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    31.03.2016

Ocenění pedagogů ke Dni učitelů

Čtrnáct učitelek z krnovských škol všech typů převzalo v úterý 22. března z rukou místostarostů Michala Brunclíka a Jana Krkošky ocenění za svou obětavou a dlouholetou pedagogickou práci.

„Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků, které je spjato se Dnem učitelů, se v novodobé historii města Krnova stalo tradicí. Jsem rád, že letošní rok není výjimkou a že jste tady zastoupeni v takto hojném počtu. Sám ze své pedagogické praxe, která předcházela mému působení na městském úřadě, mohu potvrdit, že je to práce nelehká, ale zároveň velmi krásná, přinášející obohacení. A práce s dětmi mi zůstala blízká i dnes. Takže z jedné strany vám trochu závidím, že se s dětmi můžete dnes a denně potkávat a ovlivňovat směřování jejich budoucího života. Z druhé strany mám před touto prací velký respekt, protože mám pocit, že s každým rokem je možná malinko těžší a těžší. Takže za mě hluboký obdiv vám a jsem velmi rád, že vám můžeme předat aspoň symbolické ocenění vaší dlouholeté práce,“ řekl u této příležitosti Michal Brunclík.   

Kromě vedení města, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové a členů školské komise oceněným poděkovaly prostřednictvím svých vystoupení děti z Mateřské školy Hlubčická, Základní školy Dvořákův okruh a ze Základní umělecké školy Krnov.

Ocenění převzaly Marie Adámková, Kamila Haničáková, Iveta Holoušová, Evgenia Huterová, Zdeňka Jahnová, Jitka Klimenková, Magdaléna Košárková, Jarmila Petrová, Melanie Pokorná, Jarmila Sedláčková, Anastasia Sideridu, Irena Špičková, Kateřina Vidličková a Marcela Vondráková. Na ocenění byly navrženy kolektivy jednotlivých škol, ať už mateřských, základních, středních nebo uměleckých, a ve dvou případech městem Krnov.
 

Mgr. Kamila Haničáková

Kamila Haničáková pracuje ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Krnov od roku 1986 jako vedoucí vychovatelka domova mládeže. Kromě aktivní vychovatelské práce se zapojuje a spolupracuje na preventivních programech města. Podstatou těchto programů je vzájemné a pozitivní mezigenerační ovlivňování a prevence sociálně patologických jevů v kontextu nových forem práce ve volnočasovém vzdělávání. Od roku 2003 iniciovala 11 žákovských projektů, zaměřených na vztahy k handicapovaným lidem, na děti znevýhodněné sociokulturním prostředím, na seniory i na adaptaci žáků středních škol na nové prostředí. Od školního roku 2013/2014 funguje při domově mládeže Dětský klub Skřítek, který je určen dětem a rodičům ohroženým sociálním vyloučením. Pod jejím vedením tým žáků domova mládeže připravuje pro děti a jejich rodiče program, kterým usilují o smysluplné trávení volného času, ten funguje jako prevence patologických jevů. Celoroční práce v klubu Skřítek je na začátku prázdnin završena příměstským táborem nazvaným Podivuhodná putování. Prostřednictvím těchto aktivit je škola zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb v Krnově. Kamila Haničáková věnuje svůj profesní i soukromý život osobnostně-sociálnímu rozvoji nejen žáků domova mládeže, ale také dětí ohrožených sociálním vyloučením.
 

Mgr. Jarmila Sedláčková

Jarmila Sedláčková působila ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově od roku 1992. Její obor byla pedagogika, psychologie a didaktika pedagogických činností. Svůj profesionální přístup prokázala také jako výchovná poradkyně. Citlivým přístupem k osobním předpokladům studentů je dokázala nasměrovat na jejich pracovní kariéru a také poradit v jejich problémech. Mnohé z nich inspirovala ke studiu na vysoké škole. Pod jejím vedením odborné praxe našly absolventky pedagogické školy velmi dobré uplatnění ve svém povolání učitelek mateřské školy. Je to i její zásluha, že krnovské studentky střední pedagogické školy mají v republice i ve světě tak dobré jméno. Ani ve své odborné činnosti nezůstávala pozadu. Zapojila se do řady projektů, např. „Začít spolu“, kde přinesla nové formy práce ve výuce pedagogiky, psychologie i pedagogické praxe.  Aktivně spolupracovala s Asociací vzdělavatelů a v neposlední řadě také v minulosti působila v krnovské komisi pro prevenci kriminality. Své bohaté zkušenosti a výborné odborné znalosti při vedení maturitních projektů, seminárních, ročníkových a závěrečných maturitních pracích předávala dalším generacím.
 

Mgr. Anastasia Sideridu

Anastasia Sideridu našla po své anabázi nuceného emigranta nový domov a nové přátele od roku 1962 v Krnově. A stala se zde osobností, která zanechala hlubokou stopu. Nejen v okruhu svých známých a přátel, do jejichž srdcí se zapsala pro svou upřímnost, opravdovost a skromnost, prostě jako milá  Stázka, ale i díky svému pedagogickému působení a občanské angažovanosti v oblasti kultury města. Po studiu na Karlově univerzitě, obor ruština a novořečtina, v době své učitelské praxe, úspěšně připravovala studenty na olympiády v ruském jazyce i na literární soutěž Puškinův památník, účastnila se se svými studenty družebních zájezdů do Dubovky, své znalosti řečtiny využívala při výuce řeckých dětí v nepovinném předmětu. Jejím celoživotním koníčkem bylo průvodcovství, při čemž využívala svých jazykových a historických znalostí zejména při cestách do Řecka.

Především v posledních dvaceti pěti letech neúnavně pracovala jako organizátorka akcí Cesta světla Jana Amonse Komenského v Krnově, aktivně zabezpečovala organizaci a propagaci koncertů, seminářů a poznávacích zájezdů také v programu Putování za duhou Noemi, věnovanému otázkám zdraví, krásy a harmonie. Svými životními zkušenostmi přispěla ke zkvalitnění soužití občanů české a řecké národnosti v krnovském regionu.

Oceněným pedagogům blahopřejeme!

(převzato z www.krnov.cz)

 

 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292