O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    06.11.2016

Podpora inkluzivního vzdělávání a doučovací kluby

      
Naše škola je zapojena do projektu s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově (1. 7. 2016 - 30. 6. 2019). Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a prevence školní neúspěšnosti.

V rámci projektu funguje:


Doučovací klub SPgŠ a SZŠ

Na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole se otevřely pro potřeby žáků od 1. 9. 2016 v rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání doučovací kluby cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština, latina), biologie, matematiky a hry na klavír.

 V rámci školního doučovacího klubu doučující pedagogové přizpůsobují práci i výukové materiály žákům střední školy tak, aby dokázali interpretovat žákovy obtíže v předmětu, poskytovat mu zpětnou vazbu, klást otázky, konsolidovat učení a posouvat ho na požadovanou úroveň. Pedagog může žákům nabídnout alternativní způsoby, jak plnit určité školní úkoly a posilovat žáky prostřednictvím jejich silných stránek místo dlouhodobého „boje s obtížemi“ a neúspěchem. Instrukce učitele tak pomohou postupně a nenásilně upravovat cíle, metody, rychlost a dokonce i povahu doučování tak, aby byl brán zřetel na individuální potřeby žáka se vzdělávacími obtížemi. Doučování se však nezaměřuje pouze na samotné aktivity spojené s úkolem, naopak může přispět k objevení a rozvoji některých prvků významných pro žáka při řešení úkolů, i při navazování vztahu založeného na kooperaci, důvěře a přátelství. Příležitost přihlásit se do školního doučovacího klubu s nabízenými aktivitami má od září 2016 každý žák Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy.

V průběhu září využilo doučovacího klubu SŠ 60 žáků. Rozvrh doučovacího klubu naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Doučovací klub na domově mládeže SPgŠ a SZŠ (peer tutoring - doučování starším žákem)

Doučování žáků ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem v doučovacím klubu na internátě SŠ

Podstatou peer tutoringu - doučování starším žákem je využití vrstevnického vztahu a vrstevnického prostředí. Kontakt žáka mladšího školního věku se starším kamarádem, žákem střední školy, ovlivňuje jeho způsoby vystupování, jednání i myšlení. V kontextu doučování se tak může mladší žák snadněji se starším žákem ztotožnit, protože je mu bližší z hlediska věku, role i zájmů. Výhody peer tutoringu (vrstevnického doučování), především jako vhodného způsobu pomoci ke zvládání a zlepšování studijních výsledků, mohou od září 2016 využívat v doučovacím klubu na internátě SŠ 4 žáci ZŠ Slezské Diakonie v Krnově, kterým individuální pomoc a podporu poskytují žákyně Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově. Základním předpokladem účinného peer tutoringu je vzájemný vztah. To, jaký bude mít spolupráce průběh, určí první společné schůzky členek projektového týmu se žáky školy.

 Motivace žáků ve volnočasovém klubu na internátě SŠ

Vzájemná vazba žáka a žáka (přístup - „starší kamarád“) představuje jednu z rozmanitých strategií, která může oběma cílovým skupinám pomoci rozvíjet sociální kompetence, zvyknout si a mít rád nové prostředí, navazovat pozitivní vztahy, uspokojovat různé potřeby, překonávat různé překážky, rozvíjet svůj potenciál, poskytovat cenný vhled na sociální chování dítěte i žáka, jeho postavení v rámci vrstevnické skupiny, průběh adaptace, sdílení. Dosavadní zkušenosti ukazují, že děti mladšího školního věku si starší kamarády velmi brzy oblíbí a vykazují ohleduplné a užitečné projevy ve vzájemných interakcích - zbavují se obtíží v komunikaci, pomáhají, sdílejí, spolupracují. V září 2016 docházelo do volnočasového klubu na domově mládeže 16 dětí ze ZŠ Žižkova Krnov. Motivaci a podporu dětem poskytují žákyně Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově.


Vrstevnické doučování - peer tutoring v klubech NNO

V rámci realizace projektu, zahájeného od 1. 9. 2016, navázala Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola spolupráci se čtyřmi doučovacími kluby neziskových organizací - Armádou Spásy, Slezskou diakonií, Eurotopií a  Reintegrou. Hlavním cílem tohoto partnerství je nabídnout pomoc v pozici „starší kamarád“ pro smysluplně trávený volný čas dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich podpoře při vzdělávání. Průvodce pro žáky - tzv. “starší kamarád“ by měl pomoci žákovi v motivaci na školu, pomáhat a dohlížet na splnění školních úkolů a hledat co nejefektivnější metody a způsoby práce s individuálním zaměřením na konkrétního žáka. Do této aktivity se zapojily žákyně 3. ročníku oboru Pedagogického lycea, které začaly pravidelně docházet do jednotlivých doučovacích klubů NNO. Žákyně pracují pod metodickým vedením sociálního pedagoga a koordinátora inkluze SŠ.

Žákyně SŠ po seznámení s jednotlivými neziskovými organizacemi, pověřenými zaměstnanci a pečlivé metodické přípravě (výběr vhodných aktivit k usnadnění komunikace, usnadnění spolupráce, nabídka vhodné literatury, příprava skupinových aktivit po vyučování a v rámci doučování, potřebou peer tutoringu starším kamarádem, uplatňování nových přístupu v rámci odpoledního doučování), začaly pracovat se žáky ze sociálně- ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a se žáky ohroženými školním neúspěchem v konkrétních doučovacích klubech NNO, hledat společně cestu pro podporu vzdělávání a také nápady pro vhodnou nabídku volnočasových aktivit.

 

 

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292