O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    18.05.2022

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení po náhradním kole - obor Praktická sestra a Pedagogické lyceum

V níže přiložených výsledkových listinách naleznete pořadí uchazečů konajících jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (10. - 11. května 2022).

Všechna ostatní rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí a přijetí po odvolání) zůstávají v platnosti.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem po náhradním termínu 1. kola
oborů vzdělání (jednotné přijímací zkoušky)

•          78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání

•          53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání

·         78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání,

·         53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

 ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  5. kritéria
  6. informace pro přijaté žáky

ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.

ad 2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 1. 6. 2022 - na sekretariátu nebo předání k přepravě provozovateli poštovních služeb). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

ad 3) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - (vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí)

ad 4) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - 18. 5. 2022.

ad 5) Kritéria – zde

ad 6) Informace pro přijaté žáky - v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Rozhodnutí v písemné podobě vám bude předáno na schůzce rodičů (31. 8. 2022). Další informace ke školnímu roku 2022/2023, popř. přihlášku k ubytování naleznete v níže přiložených souborech (www.spgs-szs.cz).

 

 

Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školy

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292