O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    18.05.2023

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2023/2024 - po náhradním termínu - denní forma

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu 1. kola – školní rok 2023/2024 - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum – denní forma

V níže přiložených výsledkových listinách naleznete pořadí uchazečů konajících jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v náhradním termínu 1. kola 10. a 11. května 2023.

Všechna ostatní rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí a přijetí po odvolání) zůstávají v platnosti.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem po náhradním termínu 1. kola oborů vzdělání
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání
V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek a školní přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia výše uvedených oborů vzdělání

ve školním roce 2023/2024, který obsahuje:
  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů,
  2. poučení o právní následcích neodevzdání zápisového lístku,
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče,
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  5. kritéria přijetí,
  6. informace pro přijaté uchazeče.
ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.

ad 2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 1. 6. 2023 - na sekretariátu nebo předání k přepravě provozovateli poštovních služeb). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

ad 3) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí.)

ad 4) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 18. 5. 2023 (v 15:30 hodin).

ad 5) Kritéria přijetí jsou k dispozici na adrese:
https://spgs-szs.cz/Pro-uchazece/Kriteria-prijeti.aspx

ad 6) Informace pro přijaté uchazeče – v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Rozhodnutí v písemné podobě Vám bude předáno na schůzce rodičů (3. 9. 2023). Další informace ke školnímu roku 2023/2024 včetně přihlášky k ubytování na domově mládeže, naleznete na webu školy (www.spgs-szs.cz).

V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Marii Lhoťanovou – info@spgs-szs.cz, 554 637 460
Ing. Mikuláše Pethse – peths@spgs-szs.cz, 554 637 461

Ing. Mikuláš Peths, ředitel školy

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292